Sinds 2007 de grootste waterpijp winkel van Europa!

Algemene Voorwaarden

 

Waterpijp-online

Dé specialist in waterpijpen en toebehoren!

 

www.waterpijp-online.nl

info@waterpijp-online.nl

Kvk: 76310205

Btw Nr: NL860583466B01

 

Adres (alleen bezoekbaar op afspraak): Groningerstraat 92 Surhuisterveen

 

Groningerstraat 92

9231 CP Surhuisterveen

 

• Artikel 1 Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Waterpijp-online hierna te noemen: “Waterpijp-online”, en een Wederpartij waarop Waterpijp-online deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Waterpijp-online, voor de uitvoering waarvan door Waterpijp-online derden dienen te worden betrokken.

 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Waterpijp-online en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar ‘’de geest’’ van deze algemene voorwaarden.

 

7. Indien Waterpijp-online niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Waterpijp-online in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

• Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Waterpijp-online zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

2. Waterpijp-online kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, transactie-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Waterpijp-online daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Waterpijp-online anders aangeeft.

 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Waterpijp-online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 

• Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

1. De overeenkomst tussen Waterpijp-online en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Waterpijp-online derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Waterpijp-online dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

3. Waterpijp-online heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4. Waterpijp-online is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Waterpijp-online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

6. Indien Waterpijp-online gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Waterpijp-online ter beschikking heeft gesteld.

 

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Waterpijp-online zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Waterpijp-online gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Waterpijp-online bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Waterpijp-online op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Waterpijp-online een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Waterpijp-online gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Waterpijp-online daardoor direct of indirect ontstaan.

 

11. Indien Waterpijp-online bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Waterpijp-online onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 

* Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

* indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Waterpijp-online toekomende bevoegdheid of een op Waterpijp-online rustende verplichting ingevolge de wet;

* In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Waterpijp-online alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

12. Waterpijp online levert zijn producten altijd binnen 1 week uit. Heeft u binnen deze periode nog niets ontvangen dan dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen uiterlijk tot 1 maand na levering kijken waar het pakketje naar toe is gezonden of afgeleverd. Reclameert u na deze periode dan kunnen wij dus niet meer nakijken of en waar het is geleverd. Indien er en trackingcode is geleverd en het pakketje dus door ons is verzonden betekend dit dat het risico voor reclamatie niet meer in werking is.

• Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

1. Waterpijp-online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 

* de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

* na het sluiten van de overeenkomst Waterpijp-online ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

* de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

* Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Waterpijp-online kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Waterpijp-online gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

* indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Waterpijp-online kan worden gevergd.

 

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Waterpijp-online gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Waterpijp-online op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Waterpijp-online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4. Indien Waterpijp-online op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Waterpijp-online, zal Waterpijp-online in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Waterpijp-online is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Waterpijp-online zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Waterpijp-online genoemde termijn te voldoen, tenzij Waterpijp-online anders aangeeft.

 

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Waterpijp-online vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Waterpijp-online op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan kunnen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

 

• Artikel 5 Overmacht

 

1. Waterpijp-online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Waterpijp-online geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Waterpijp-online niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Waterpijp-online heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Waterpijp-online zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

3. Waterpijp-online kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

4. Indien Waterpijp-online ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Waterpijp-online gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

• Artikel 6 Betaling en incassokosten

 

1. Betaling is in beginsel uitsluitend mogelijk middels een van de betaalopties zoals weergegeven op de internetsite van Waterpijp-online, waaronder (doch niet uitsluitend) iDeal, Multisafepay, overboeking en creditcard.

 

2. Indien Waterpijp-online en Wederpartij expliciet een andere betaalwijze overeenkomen, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Waterpijp-online aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Waterpijp-online aangegeven.

 

3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de nakoming van de betaalverplichting, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

4. Waterpijp-online heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

5. Waterpijp-online kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Waterpijp-online kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Waterpijp-online echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

• Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door Waterpijp-online in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Waterpijp-online totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Waterpijp-online gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

2. Door Waterpijp-online geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Waterpijp-online veilig te stellen.

 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Waterpijp-online daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Waterpijp-online ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Waterpijp-online gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Waterpijp-online bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

6. Voor het geval Waterpijp-online zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Waterpijp-online en door Waterpijp-online aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Waterpijp-online zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

 

• Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 

1. De door Waterpijp-online te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en wetten die daaraan gesteld worden. Waterpijp-online kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 

2. Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt waterpijp-online de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. Waterpijp-online zal in geval van ontbinding ten gevolge van een onjuiste, incomplete, beschadigde of defecte levering, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de volledige betaalde bedragen terugbetalen. Let wel: een gebruikt artikel kan niet worden geretourneerd om reden van hygiene. In geval van ontbinding op grond van bedenkingen die los staan van de aard of kwaliteit van het geleverde en van de handelwijze van Waterpijp-online, worden de betaalde bedragen binnen 14 dagen na de ontvangstdatum teruggestort, met inhouding van de door Waterpijp-online gemaakte administratiekosten welke maximaal 5 euro bedragen. Indien Wederpartij bij het verstrijken van deze termijn Waterpijp-online niet telefonisch, schriftelijk of per e-mail heeft geïnformeerd over zijn/haar wens een artikel te willen retourneren, danwel over een geconstateerd gebrek aan het geleverde, dan dient te worden aangenomen dat het geleverde als compleet, onbeschadigd, volledig functioneel en geheel beantwoordend aan zijn/haar eisen en wensen door Wederpartij is ontvangen en geaccepteerd en eindigt de garantietermijn. Let wel: voor glasschade geldt dat deze binnen 48 uur na ontvangst van het artikel moet worden gemeld anders vervalt het recht op garantie.

 

3. De in dit artikel genoemde afkoelingsperiode is uitdrukkelijk niet van toepassing op producten waarvoor een wettelijke uitzondering geldt, zoals (doch niet uitsluitend) producten die voor Wederpartij persoonlijk zijn gemaakt, samengesteld en/of gepersonifieerd alsmede producten die gebruikt zijn en vallen onder ‘’hygiëne producten’’ mogen niet worden geretourneerd. Producten die voorzien zijn van een accijnszegel en waarbij de accijnszegel verbroken is kunnen niet geretourneerd worden.

 

4. Indien een door Waterpijp-online verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Waterpijp-online, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Waterpijp-online geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 

6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen de afkoelings- en garantieperiode van 14 dagen schriftelijk (per post of e-mail) aan Waterpijp-online te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Waterpijp-online in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Waterpijp-online in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

 

9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Waterpijp-online de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Waterpijp-online, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Waterpijp-online te retourneren en de eigendom daarover aan Waterpijp-online te verschaffen, tenzij Waterpijp-online anders aangeeft.

 

10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Waterpijp-online daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 11. Glasbreuk dient binnen 48 uren a ontvangst te worden gemeld. Mocht daarna schade ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik dan wordt dit uiteraard niet vergoed. In voorkomende gevallen kan in overleg met waterpijp-online getracht worden een vervangende vaas tegen een schappelijke prijs te ontvangen. Wij zien dit als service richting onze klanten waarbij wij zonder winstoogmerk het artikel versturen. Let wel: dit geschiedt uitsluitend in overleg (aanvraag via de mail) en indien het betreffende onderdeel los te verkrijgen is door waterpijp-online.

 

• Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

1. Indien Waterpijp-online aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

2. Waterpijp-online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Waterpijp-online is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

3. Waterpijp-online is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

* de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

* de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Waterpijp-online aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Waterpijp-online toegerekend kunnen worden;

* redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

5. Waterpijp-online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 

6. Indien Waterpijp-online aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Waterpijp-online beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

7. De aansprakelijkheid van Waterpijp-online is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Waterpijp-online of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

 

• Artikel 10 Verjaringstermijn

 

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Waterpijp-online en de door Waterpijp-online bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Waterpijp-online van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

 

• Artikel 11 Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

 

• Artikel 12 Vrijwaring

 

1. De Wederpartij vrijwaart Waterpijp-online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Waterpijp-online toerekenbaar is.

 

2. Indien Waterpijp-online uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Waterpijp-online zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Waterpijp-online, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Waterpijp-online en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

 

• Artikel 13 Intellectuele eigendom

 

1. Waterpijp-online behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Waterpijp-online heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

• Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Waterpijp-online partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

3. In voorkomende gevallen is de rechter te Den Haag bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Waterpijp-online en Wederpartij.

 

 

• Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

1. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden, welke immer is terug te vinden en af te drukken via de website http://www.waterpijp-online.nl

 

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Waterpijp-online verkoopt geen tabaksproducten aan personen onder de 18 jaar!

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u, indien de bestelling tabaksproducten bevat, aan dat u minstens 18 jaar of ouder bent. Indien dit niet zo blijkt te zijn, kunnen wij de bestelde tabaksproducten helaas niet toesturen.

 

 

Ruil procedure bij Waterpijp-online

 

Ruilen van Waterpijp-online bestellingen

 

Er worden geen retourproducten aangenomen die gebruikt zijn. Nieuwe en ongebruikte producten kunnen geruild of terugbetaald worden zonder enige reden binnen 14 dagen na aankoop. Producten die beschadigd zijn tijdens vervoer dienen binnen 14 dagen te worden terug gestuurd. Schade aan vazen en glazen onderdelen dienen binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld. Hierna vervalt het recht van retour/garantie. Hiervoor dient u eerst een aanvraag te doen via de mail: info@waterpijp-online.nl. Alle producten die na 14 dagen na aankoop aangeeft worden niet in behandeling genomen. Producten die afgeprijsd zijn kunnen niet geretourneerd worden alsmede producten die beschadigd zijn door de gebruiker. Voor producten die een klein gebrek vertonen en waarvan u het niet nodig vindt deze te retourneren kan een tegoedbon gegeven worden. De waarde van de tegoedbon wordt bepaald in overleg met de klant. Zorg wel dat u binnen 14 dagen een foto toestuurt van het gebrek. 

Wanneer je verder wilt gaan op de site,
geef je aan dat je 18 jaar of ouder bent.

Ben je 18 jaar of ouder?

Waterpijp-Online.nl verkoopt geen rookartikelen als je jonger bent dan 18 jaar,
omdat dit schadelijk is voor je gezondheid en wettelijk verboden is.
lees er hier meer over.< 18 verkopen wij geen rookartikelen